Statut

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

 

  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 25 października 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997 r. z późn. zm.)
 • Niniejszego statutu

 

§ 2

Siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Miasto Iława, a terenem jej działalności Miasto Iława i Powiat Iławski.

Miejska Biblioteka Publiczna na mocy porozumienia realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu iławskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Miejska Biblioteka Publiczna korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

 

§ 3

Biblioteka jest główną publiczną Biblioteką Miasta Iława. Podstawowym celem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych w Iławie oraz powiecie iławskim, stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców regionu.

 

§ 4

Do zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej należy:

 • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, tworzenie i udostępnianie komputerowej bezy danych z tego zakresu;
 • koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie powiatu w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych;
 • współdziałanie z bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych;
 • organizowanie spotkań, odczytów, prowadzenie działalności poradniczej, informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej związanej z realizacją celów statutowych;
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury w dziedzinie współtworzenia i promowania inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniani wiedzy i kultury, tworzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu twórczości literackiej;
 • współpraca, także międzynarodowa z bibliotekami innych typów, instytucjami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

  

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 5

Na czele Miejskiej Biblioteki Publicznej stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz ustalając zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Dyrektor organizuje, nadzoruje całokształt pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową.

Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 6

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z dziedzin związanych z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk.

 

§ 7

W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzi:

 • Biblioteka Główna przy ul. Jagiellończyka 3
 • Filia Nr 2 przy ul. Skłodowskiej 26 a

 

Miejska Biblioteka Publiczna może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, Filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§ 8

Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w porozumieniu z Kierownikami komórek organizacyjnych, zasięgnięciu opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych oraz w zatwierdzeniu go przez Burmistrza.

Struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik do Statutu.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

 

§ 9

Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

Miejska Biblioteka Publiczna gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątku na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym że majątek ten może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

 

§ 10

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury oraz w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Dochodami Miejskiej Biblioteki Publicznej są środki pochodzące z:

 • dotacji;
 • wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności;
 • wpłat i darowizn od osób prawnych i fizycznych;
 • wpłat innych organizacji i stowarzyszeń
 • oraz innych źródeł.

Organizator zapewnia w szczególności środki na:

 • wyposażenie Biblioteki;
 • prowadzenie działalności bibliotecznej, w szczególności zakup materiałów bibliotecznych;
 • doskonalenie zawodowe pracowników

 

§ 11

Usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

Opłaty mogą być pobierane:

 • za usługi informacyjne, bibliograficzne, kserograficzne oraz wypożyczanie międzybiblioteczne;
 • za wypożyczanie materiałów audiowizualnych;
 • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
 • za uszkodzone, zniszczone lub nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne.

Zasady i warunki korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe 

 

§ 12

Miejska Biblioteka Publiczna używa pieczęci podłużnej z nawą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane przez Radę Miejska w Iławie.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury.